Matordning

Foreldrene har det grunnleggende ansvaret for at barna holder seg sunne og friske. Gjennom Barnehageloven, Rammeplan for barnehager og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v har også barnehagen et medansvar for å legge til rette for måltider som sikrer barna en god helse og forebygger sykdom.

For barna utgjør måltidene som spises i barnehagen 40-60% av det totale kostholdet i løpet av en dag. Da blir det avgjørende hva som tilbys, både til smøremåltider, andre lunsjmåltider og som tørsteslukker.

Grenland Barnehagedrift tar dette medansvaret på alvor og sørger for at det som tilbys er i henhold til retningslinjer gitt av myndighetene.

Et måltid er mer enn bare næringsstoffer, og også det sosiale og det pedagogiske rundt måltidet skal formidles. Det at vi spiser sammen, både voksne og barn, og har det rolig og hyggelig rundt matbordet er verdier som barna tar med seg videre. Over 90% av barna i aldersgruppen 1-5 år går i barnehage. Da blir den ansattes rolle som verdiformidler viktig, du har en mulighet til å gi barna gode matvaner som de tar med seg senere i livet. Barnehagen blir også en arena for å utjevne sosiale forskjeller i helse, og kan være med på å gi alle barna det samme utgangspunktet.

I Grenland Barnehagedrift er det et mål at alle barnehagene skal organisere måltidene på en måte som fremmer postitiv sosial samhandling og som legger til rette for at barna deltar aktivit gjennom måltidet og tilegner seg gode kostholdsvaner. Denne veilederen er ment som et verktøy for ansatte og foreldre for å nå dette målet.