Klyveskogen Barnehage

Blikk for kompetente, undrende og forskende barn

Vi organiserer tid, rom og materiell på en måte som fremmer vennskapsrelasjoner og læring. I barnehagens visjon løftes blikket for det undrende og forskende barnet frem.

Klyveskogen barnehage er en femavdelings barnehage som ligger sentralt på Klyve. Vi har et flott uteområde og rundt oss har vi mange fine turområder. Avdelingene i Klyveskogen er aldersinndelte, det betyr at på hver avdeling er det en gruppe barn på omtrent samme alder. Barnegruppene er utgangspunkt for vennskap, utforskning og samarbeid.

Demokratiske verdier

Demokratiske verdier som barnas bidrag og deltagelse er viktig i barnehagen, dette skal ivaretas i små og store hendelser i barnehagehverdagen. I lek og fellesskap skal fysisk utforming av lekemiljø og lekemateriell gjenspeile barnas interesser, alder og modenhet.

Prosjektarbeid er en arbeidsmåte som ivaretar dette perspektivet. Barn og personal arbeider sammen med små og store prosjekter alt fra hverdagsopplevelser som den «daue rotta på gressplenen» til konflikter som oppstår i vennskapsrelasjoner. Hensikten med et prosjektarbeid er å gi ungene mulighet til å fordype seg i et emne ut i fra egne interesser, opplevelser og forutsetninger.

Personalet i Klyveskogen barnehage ønsker at det pedagogiske arbeidet skal bidra til at barna opplever at de betyr noe for fellesskapet, at de erfarer det ansvaret en har i forhold til samspillet med vennene sine, og at de lærer å verdsette seg selv.

Møteplasser – barns medvirkning i nærmiljøet

Klyveskogen barnehage har i mange år fokusert på barns medvirkning og brukt nærmiljøet aktivt i det pedagogiske arbeidet. Dette er i tråd med rammeplan for barnehager. Vi har benyttet nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter for barna.

Dette barnehageåret har snur vi fokuset ved at barnehagens barn og personal gir noe tilbake til nærmiljøet. Dette kan være gode opplevelser, musikk og sang, utstillinger, besøk og ulike arrangementer. Sammen bidrar vi til å gi noe tilbake til nærmiljøet.

Vår målsetting er at barn skal erfare at de er viktig for fellesskapet i nærmiljøet. Barna skal møte og bli kjent med det lokale kulturelle mangfoldet i nærmiljøet

Reggio Emilia

I Klyveskogen barnehage arbeider vi inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Grunntanken i filosofien handler om alles rett til å være delaktige i sitt eget liv og å være aktive borgere i et demokratisk samfunn. Alle mennesker, uansett alder, har kapasiteter som er en ressurs for samfunnet.

Barnehagefakta

Plasser: 113
Ansatte: 23 ansatte
Pedagogtetthet: 54,5 %
Andel menn: 4,3 %
Byggeår: 2002/2009
Fokusområde: Barnehagen er inspirert av den den pedagogiske filosofien Reggio Emilia
Avdelinger:
Base 1-5
Lekeareal inne: 548 m2
Lekeareal ute: 3350 m2

 

Les mer om opptaket her
Foreldrebetaling
Vedtekter
Årsplan 2016-17

Åpningstider

Klyveskogen Barnehage: 06.45-17.00

Kontakt barnehagen

Klyveveien 48
3740 Skien

Telefon: 37 07 15 97
E-post: gbd.klyveskogen@laringsverkstedet.no

Daglig leder

Anne Kristin H. Andresen

Daglig leder Anne Kristin H. Andresen