Formål og samfunnsansvar

Grenland Barnehagedrifts formål er å være en barnehageeier som i samarbeid med barna, barnas hjem og våre ansatte drifter og utvikler pedagogiske virksomheter til beste for enkeltbarnet og samfunnet.

Som samfunnsaktør tar vi ansvar ved å følge opp nasjonale styringsdokumenter slik de er nedfelt i lov og rammeplan og omsetter dette til god praksis i barnehagene våre. Barnehagelovens § 1 Formål fastsetter hva barnehagens innhold skal ta utgangspunkt i. Her skisseres et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning skal sees i sammenheng.

Rammeplan

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver konkretiserer loven og redegjør for barnehagens samfunnsmandat. I vår organisasjon tar grunnlaget for kvalitet utgangspunkt i kvalitetskriteriene gitt i rammeplanen. Her står det at barnehagen skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom og barns behov.

Vi kvalitetssikrer det pedagogiske arbeidet ved å tilpasse rammeplanens innhold til våre lokale forhold. Dette gjøres blant annet gjennom en forpliktende felles kvalitetsstrategi for hele organisasjonen – Frampå 2013-2016. Gjennom kvalitetsstrategien har vi utviklet en rekke verktøy som fagplaner, veiledere og ulike kompetansehevingstiltak for å støtte dette arbeidet.

Vi vil fortsette å være Frampå for barnas rettigheter og er i gang med å videreutvikle vår kvalitetsstrategi for 2016-2018 gjennom Frampå 2.0.

Demokratiske og etiske verdier

Våre barnehager er møteplasser i det offentlige rom og er preget av demokratiske og etiske verdier i møte med barn, foresatte, ansatte og andre samarbeidspartnere.

Barnehagedeltakelse skal tilrettelegge for at barn får trening i demokratiforståelse. Et godt utgangspunkt for dette er å verdsette barndommens egenverdi. Det innebærer å gjøre barns lek, samspill og ytringer i barnehagen betydningsfulle og å vektlegge dette i planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens virksomhet. I tillegg skal det alltid tilrettelegges for trivsel og glede i lek og vennskap.

Med bakgrunn i barnehagens formål og organisasjonens samfunnsansvar har vi formulert dette hovedmålet for vår virksomhet de neste årene – i Frampå 2.0:

I våre barnehager er alle barns handlinger og ytringer betydningsfulle. Barna skal erfare at deres kreativitet, vitebegjær, nysgjerrighet og utforskning tas på alvor og inngår i alles rett til å være aktive borgere i et demokratisk samfunn. Likestilling og likeverd vektlegges i det pedagogiske innholdet.