Foreldresamarbeid

I Barnehagelovens § 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver definerer begrepene forståelse og samarbeid slik: «med begrepet forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver overfor barnet. Med begrepet samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles».